top of page
  • Writer's pictureSajjad Sadeghi

عشق

واژه‌ی عشق را از نام گیاهی به اسم «عَشَقه» گرفته‌اند که زندگی انگلی و غیرمستقلی دارد و زنده بودن‌اش وابسته به گیاهان میزبان آن است. عشقه به دور گیاه میزبان می‌پیچد، از آن تغذیه می‌کند و سرانجام آن را می‌خشکاند. مگر عشق جز این با عاشق می‌کند؟

5 views0 comments

Recent Posts

See All

عطر تو نمی‌پیچد اینجا. اینجا گرد عطر تو ‌پیچیده است. صدای تو به گوش نمی‌رسد اینجا. صدای تو در گوشِ اینجا پیچیده است. خیال تو راه نمی‌رود اینجا. اینجا به پای خیالِ تو پیچیده است. اینجا تویی و تویی اینج

Love

هر خطی كه به هر سپيدی بيفتد - هرچند کم‌رنگ و رمق - و پاک هم كه شود، اثرش به جا مى‌ماند. زخمِ مهرِ يكسويه مانند آن خط و دلِ آدمى بسانِ سپيدى است. گذرِ زمان مى‌زدايدش در ظاهر، اما رد و اثرش باقى مى‌ماند

bottom of page