top of page
  • Writer's pictureSajjad Sadeghi

مهر یکسویه

Updated: Aug 1, 2019

مهر که بورزی - يکسويه و نابرابرانه و از خود مانده - و بدانند كه هميشه و در همه حال هستی، اندک اندک مى‌شوى دم‌دستی و دست به دست و از قدر و اعتبار می‌افتی؛ سوى چشمان و نبض قلبت را مى‌بازى و لگدمال مى‌شوى. مهرت را برای هرزپنداران و سردقلبان و قدرناشناسان هدر نده.


11 views0 comments

Recent Posts

See All

همین جا، همین لحظه

عطر تو نمی‌پیچد اینجا. اینجا گرد عطر تو ‌پیچیده است. صدای تو به گوش نمی‌رسد اینجا. صدای تو در گوشِ اینجا پیچیده است. خیال تو راه نمی‌رود اینجا. اینجا به پای خیالِ تو پیچیده است. اینجا تویی و تویی اینج

Love

خطِ زخم

هر خطی كه به هر سپيدی بيفتد - هرچند کم‌رنگ و رمق - و پاک هم كه شود، اثرش به جا مى‌ماند. زخمِ مهرِ يكسويه مانند آن خط و دلِ آدمى بسانِ سپيدى است. گذرِ زمان مى‌زدايدش در ظاهر، اما رد و اثرش باقى مى‌ماند

bottom of page