top of page
  • Writer's pictureSajjad Sadeghi

سجاد

Updated: Aug 2, 2019

هر زمان دم می رود در عمق جان بازدم می آيد از يادت به آن


تا نگاهم بر سرشتی می نشيند بی نشان تار و پودش نام تو بر خود فشان


هر طرف کو می رود در ره قدم می رود در راه تو با هر قدم


چون که حرفم در فراز آيد ز جا در فرودش در کلام تو هجا


تا که خونم در رگ تن می دود در مسير حمد تو سر می رود


آب ديده گر فشانم بی گمان آيدت سويی که اذنت شد روان


تا که سجادم به سجده در رهت آيم آخر تا رسم بر درگهت

14 views0 comments

Recent Posts

See All

Kommentare


bottom of page