top of page
  • Writer's pictureSajjad Sadeghi

خطِ زخم

هر خطی كه به هر سپيدی بيفتد - هرچند کم‌رنگ و رمق - و پاک هم كه شود، اثرش به جا مى‌ماند. زخمِ مهرِ يكسويه مانند آن خط و دلِ آدمى بسانِ سپيدى است. گذرِ زمان مى‌زدايدش در ظاهر، اما رد و اثرش باقى مى‌ماند. اين‌ها به كنار! امان از آن وقتی كه زخمِ نو درست بر جاى زخم يا زخمهاى پيشين فرود آيد. درد و رنجش به اندازه‌ى دفعات قبلی، تشديد و تكثير و عميق مى‌شود.

3 views0 comments

Recent Posts

See All

همین جا، همین لحظه

عطر تو نمی‌پیچد اینجا. اینجا گرد عطر تو ‌پیچیده است. صدای تو به گوش نمی‌رسد اینجا. صدای تو در گوشِ اینجا پیچیده است. خیال تو راه نمی‌رود اینجا. اینجا به پای خیالِ تو پیچیده است. اینجا تویی و تویی اینج

Love

دوستی

دوستی، تکرار بی‌عمق و صورت واژه‌های تأییدگر نیست. دوستی، آینه نشاندن رو به رو و نمایاندن کمالگرایانه‌ی درستی‌ها و کژی‌هاست. دوستی، بار اندازی و بار افزایی یکسویه نیست. دوستی، فرآیند دو سویه‌ی غبار تکا

Commentaires


bottom of page