• Sajjad Sadeghi

ز یاد می‌برم

به تکرار دوری، به تکرار غم

به تکرار صد واژه‌ی پر ز نم

به تکرار رگهای بی خون شده به تکرار هر نبض مدفون شده

به آغوش خیس از خیال غزل به تکرار جستن تو را از ازل

به هر بانگ خسته ز حزن درون به آلاله‌ی خفته در خوف و خون

به تکرار بی رونق هر نفس به تکرار کج نغمگی در قفس

به تکرار وزن و من و قافیه مثال شب و حیرت و بادیه

ز اندیشه و نام تو می‌روم چهل بگذراندم، دگر می‌برم

ز یاد آنچه در روح من خط کشید مرا از بر و موطن و خانه چید

0 views
  • Facebook
  • Instagram
  • Grey LinkedIn Icon
  • Grey SoundCloud Icon
  • Twitter

© 2020 Sajjad Sadeghi

Designed & Managed by Driftwood Nature