• Sajjad Sadeghi

مبتلاتر

Updated: Aug 1, 2019

غزل و قافيه حتی به دلِ تو مبتلاتر واژه‌ی ز پا فتاده ز ردیفِ بوی تو پر ضربانِ ایستاده ز حضورت ایستاده دوخته خیالِ خسته نگهش به خاکِ این در

4 views

Recent Posts

See All

ز یاد می‌برم

به تکرار دوری، به تکرار غم به تکرار صد واژه‌ی پر ز نم به تکرار رگهای بی خون شده به تکرار هر نبض مدفون شده به آغوش خیس از خیال غزل به تکرار جستن تو را از ازل به هر بانگ خسته ز حزن درون به آلاله‌ی خفته

آتشکده‌ی حزن درون

این غم چو به بیرون بنماید همه زشت است زیبایی من در غم پنهان درون است چهره اگرم سرخ نماید نه حقیقی است این شعله ز آتشکده‌ی حزن درون است

  • Facebook
  • Instagram
  • Grey LinkedIn Icon
  • Grey SoundCloud Icon
  • Twitter

© 2020 Sajjad Sadeghi

Designed & Managed by Driftwood Nature