top of page
  • Writer's pictureSajjad Sadeghi

مبتلاتر

Updated: Aug 1, 2019

غزل و قافيه حتی به دلِ تو مبتلاتر واژه‌ی ز پا فتاده ز ردیفِ بوی تو پر ضربانِ ایستاده ز حضورت ایستاده دوخته خیالِ خسته نگهش به خاکِ این در

4 views0 comments

Recent Posts

See All

نفسی برای ماندن نفسی به سوی مردن به یکی نفس بماندن به یکی نفس بمردن!

به تکرار دوری، به تکرار غم به تکرار صد واژه‌ی پر ز نم به تکرار رگهای بی خون شده به تکرار هر نبض مدفون شده به آغوش خیس از خیال غزل به تکرار جستن تو را از ازل به هر بانگ خسته ز حزن درون به آلاله‌ی خفته

این غم چو به بیرون بنماید همه زشت است زیبایی من در غم پنهان درون است چهره اگرم سرخ نماید نه حقیقی است این شعله ز آتشکده‌ی حزن درون است

bottom of page